AUDITORÍAS ENERXÉTICAS

As AUDITORÍAS ENERXÉTICAS foron ate hai pouco, medidas que determinadas empresas e institucións veñen realizando para a sensibilización, boas prácticas ou sistemas internos de calidade (norma ISO 50001). Recentemente, o RD 56/2016 traspuxo a Directiva 2012/27 / UE do Parlamento Europeo, que obriga a certas empresas cun gran volume de traballadores / facturación a realizar auditorías enerxéticas obrigatorias dos seus edificios e instalacións cada catro anos ou a ter implementadas un sistema de xestión de enerxía (por exemplo, a través da norma ISO 50001). Na auditoría enerxética estúdanse os procesos de consumo de enerxía que poden contribuír ao aforro e eficiencia da enerxía primaria consumida polo edificio ou a industria, así como a forma de optimizar a demanda enerxética das súas instalacións, equipos ou sistemas consumidores de enerxía. En NORTING INGENIERÍA contamos con técnicos con formación de auditor enerxético. Realizamos auditorías enerxéticas de calquera empresa ou organización segundo a norma UNE-EN 16247-1: 2012:

  • Sector industrial: Calquera tipo de empresa ou organización.
  • Sector terciario-comercial: Calquera tipo de empresa ou organización.
  • Sector residencial público e privado: hoteis, centros de día, edificios residenciais, vivendas unifamiliares, etc.
  • Sector público: administrativo, docente, cultural, etc.